Продолжая использовать этот сайт, Вы должны согласиться на использование куки

Статьи судей и специалистов судов Акмолинской области

Статьи судей и специалистов судов Акмолинской области

Судебный кабинет и его преимущества

C 2005 года граждане используют информационный сервис «Судебный кабинет» разработанный Верховным судом РК. Сервис «Судебный кабинет» предназначен для подачи иска, заявлений, обращений, жалоб и ходатайств, а также для отправки писем в судебные органы Республики Казахстан.

С помощью данного сервиса граждане имеют возможность подать иск, отслеживать динамику хода рассмотрения заявления, оплатить государственную пошлину в онлайн-режиме, просмотреть судебные документы, статус движения дела и распечатать судебный акт, ознакомиться с протоколом судебного заседания, сделать электронную доверенность на своего представителя подписав её электронно-цифровой подписью.

Модуль «Ознакомление с судебными документами» предназначен для просмотра электронных судебных документов через логин и пароль. Логин и пароль участник судебного процесса получает по SMS-сообщению на номер сотового телефона либо на электронный адрес.

Участнику судебного процесса, в целях оперативного оповещения, направляются следующие SMS-сообщения в последовательном логическом порядке, которые формируются в информационной системе судебных органов в автоматическом режиме, в том числе:о номере дела при принятии заявления к производству суда, с указанием логина и пароля;о подготовке дела к судебному разбирательству; о вызове на судебное заседание с указанием даты, времени и места его проведения;об отказе в принятии заявления в производство суда- о возвращении заявления; об оставлении заявления без движения о вынесении решения суда.

Электронные судебные документы в модуле «Ознакомление с судебными документами» отображаются в виде ссылки с возможностью их скачивания, просмотра и сохранения.

Для просмотра судебного документа необходимо войти в модуль «Ознакомление с судебными документами» кликнув на баннер, ввести логин и пароль, полученные по SMS-сообщению (электронному адресу), затем в открывшемся окне скачать необходимые файлы путем нажатия на ссылку, сохранить в компьютере.

Для того, чтобы можно было пользоваться сервисами «Судебного кабинета», участнику судопроизводства необходимо получить электронную цифровую подпись Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее - ЭЦП НУЦ) и пройти процедуру регистрации в «Судебном кабинете» с использованием ЭЦП НУЦ.

Главный специалист-секретарь судебного заседания Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области А.Б. Дюсенова


Электронды іс жүргізу

Электронды сот жүйесінің артықшылығы – азаматтарымыздың уақыты мен қаржысын үнемдеп және мемлекетік органдарда қағаз құжатайналымы азайып, дайындау және беру мерзімі әлдеқайда қысқарады.

Сот органдары жұмысына жаңа технологияларды қолдану, халықтың сот жүйесіне деген қолжетімділігі мен ашықтығына қол жеткізуін арттыру туралы тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында еліміздің сот жүйесі жыл өткен сайын заманауи технологияларды сәтті енгізіп, жүзеге асыруда.

Олардың біріне «Сот кабинеті» сервисін жатқызуға болады.

«Сот кабинеті» арқылы сотқа талап қою беру, сот отырысының хаттамасына ескерту келтіру, өтініш, арыз, шағым және электрондық түрдегі өтінімдерді әзірлеу және беру, мемлекеттік алымдарды онлайн түрінде төлеу, деректерді сақтау мен біріктірудің қауіпсіздігі секілді әрекеттерді жүзеге асыруға болады.

Талап арыз беру барысында мемлекеттік баж салығын онлайн төлеу операциясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, мемлекеттік баж салығы Электрондық үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮТШ) арқылы мәлімет нысанын толтыру процесінде төленеді. Екінші деңгейлі банк төлем түскен кезде ЭҮТШ-ге төлем жайында хабарлама жібереді. ЭҮТШ төлем туралы хабарламаны сот органдарының ақпараттық жүйесіне жібереді.

Сонымен қатар, бүгінгі күнге «Сот кабинеті» сервисінің тұтынушылары сотқа электронды сенімхат жолдай алады. Енді сенімхатты ресімдеу немесе өкіліне өкілеттік беру үшін нотариусқа барудың қажеті жоқ. Интернет желісіне қолжетімділік пен электрондық-цифрлық қолтаңбаңыз болса жеткілікті.

Жалпы онлайн қызметті пайдаланудағы ең басты ерекшелік бұл сотқа шағым жазып оны тіркеуде уақытты үнемдеуде екенін түсінуіміз қажет. Кез келген азамат өзіне қолайлы уақытта сот құжатын қарап, істің тарихымен танысып, сот актісін басып шығара алады. Электрондық жоба азаматтардың пошталық қызметтерге жұмсалатын қаржылық және уақыт шығынын үнемдеулеріне мүмкіндік береді.

Облыс және аудан орталықтарындағы «Халыққа қызмет көрсету орталықтарында» да «Сот кабинеті» сервисінің қызмет көрсететінін де атап өту керек. Ол үшін тиісті орталыққа барып ЭЦҚ алу жеткілікті.

«Электронды сот төрелігінің дамуы» біздің заманымызға сай, сот ісін жүргізуді жеңілдетіп, халықтың сот жүйесіне деген қолжетімділігі мен ашықтығына қол жеткізуін арттыру екенің атап кеткім келеді.

Ақмола облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының

кеңсе меңгерушісі Айымгүл Қантарбаева


Приобретательная давность 

Согласно пункту 1 статьи 240 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие как своим собственным недвижимым имуществом в течение семи лет, либо иным имуществом не менее пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

В соответствии со статьей 1083 ГК имущество наследодателя, не имеющего наследников становится выморочным. Воля государства на принятие выморочного имущества выражена изначально путем закрепления в законодательстве правила о переходе к нему этого имущества. Государство становится собственником в силу прямого указания закона при наличии юридических фактов, предусмотренных законом:

- смерть наследодателя и открытие наследства;

- отсутствие (отказ, лишение права наследования) наследников, как по закону, так и по завещанию в отношении всего наследственного имущества или его части.

В силу пункта 14 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июля 1997 года № 9, изменениями, дополнениями по состоянию на 10 апреля 2015 года
«О судебной практике применения законодательства о приватизации гражданами жилых помещений из государственного жилищного фонда»часть жилища, принадлежащего государству в виде выморочного имущества, может быть приватизирована собственником другой части этого жилища, который имеет преимущественное право на приватизацию, в установленном законодательными актами порядке.

Одним из таких примеров: является иск Н., который обратился с иском к Акиму города Кокшетау о признании права собственности в силу приобретательной давности указывая, что 24 июля 1993 года договором приватизации квартиры (дома) А. приобрела в собственность квартиру в городе Кокшетау, указывая что квартирой он владеет и пользуется, также предоставлены подтверждающие справки об отсутствии задолженности по квартире на коммунальные услуги.

По свидетельству о праве на наследство по завещанию Н. является наследником имущества оставшегося после смерти В. умершего 28 октября 2007 года, на квартиру расположенную по адресу: город Кокшетау, проведена государственная регистрация, что подтверждено регистрационным делом.

Другая 1/2 доли принадлежит А. на основании договора приватизации от 24 июля 1993 года №034162, что подтверждено материалами регистрационного дела представленного суду.

Из ответа Территориальной нотариальной палаты Акмолинской области, после смерти А. умершей 4 октября 1994 года, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство к нотариусам города Кокшетау, никто не обращался.

Из материалов дела следует, что по сути ответчиками должны являться наследники А. имеющие ½ доли в приватизированном жилье, доказательств свидетельствующих о том, что они есть, наследники обратились с заявлениями о принятии наследства либо А. при жизни распорядилась своей долей и передала её в коммунальную собственность, она признана выморочной или бесхозяйной, судом не добыто и не представлено истцом.

В рассматриваемом случае, истец является собственником 1/2 доли в общем имуществе, а другая ½ доли принадлежит наследникам А. умершей 4 октября 1994 года.

Следовательно, правовые основания для удовлетворения иска, отсутствовали.

При таких обстоятельствах, суд, в удовлетворении требований истца отказал, по изложенным основаниям.

Решение первой инстанции обжаловано Н., Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда, оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу.

Судья Кокшетауского городского суда А.Ш. Жумабекова 


День судьи и работника суда 

Постановлением Правительства Республики Казахстан внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан от 31 марта 2022 года, введено в действие со 2 апреля 2022 года.

Перечень праздничных дат в Казахстане дополнен пунктом : 13-1 «День судьи и работника суда -24 июня».

Указанная дата не является днём отдыха, поскольку, не выпадает на выходной день.

Ранее профессионального праздника у судей и работников суда не было, в настоящее время внесенные дополнения, рассчитываются, как дань признательности казахстанским судьям.

В этой связи, хотелось бы выразить огромную благодарность, лицам, инициировавшим столь значительный праздник, для судейского сообщества, поскольку, каждая профессия должна иметь свой праздник.

Формирование таких праздников, создает уверенность в том, что профессия является нужной, важной и значимой!!!

Каждый сотрудник суда, непременно должен знать о том, что он является частью системы правосудия и это весьма ответственная должность, которая способная изменить наш мир к лучшему.

Основной целью профессии юриста, является четкое определение справедливости, ведь профессия является почтительной и уважаемой.

На сегодняшний день, установлены жесткие требования, которые касаются выбора кандидатов на должность судьи. Ведь, именно судьи и работники суда находятся каждый день в эмоциональном напряжении, принимая серьезные непростые судьбоносные решения.

С праздником, уважаемые коллеги!

Судья Кокшетауского городского суда А.Ш. Жумабекова 

17:16
75
Нет комментариев. Ваш будет первым!